mardi 15 janvier 2019

BRODERIE BLANCHE UKRAINIENNE - UKRAINIAN WHITEWORK - OEKRAÏENS WITWERKLa broderie ukrainienne ne cesse pas de me fasciner.  Après ma grande nappe, sur laquelle un article a paru dans la revue Giuliana Ricama, et la pochette pour ma liseuse, je n'ai pas pu résister à la tentation de broder encore autre chose dans cette technique.

Ukrainian embroidery goes on fascinating me.  After my tablecloth, on which an article appeared in the Giuliana Ricama magazine, and a pouch for my e-reader, I could not resist the temptation to embroider something else in this technique.

Het Oekraïens borduurwerk blijft me boeien.  Na mijn groot tafelkleed, waarover een artikel is verschenen in het tijdschrift Giuliana Ricama, en mijn e-reader hoes, kon ik aan de verleiding niet weerstaan om nog eens iets in deze techniek te borduren.Comme pour la plupart d'entre nous, Pinterest est pour moi aussi une source d'inspiration intarissable.  A l'affût d'un nouveau modèle en broderie blanche ukrainienne, j'ai craqué finalement pour cette bande.
C'est un ensemble superbe et c'est pourquoi j'ai pris la peine d'analyser le patron avec précision, afin de pouvoir broder tous les motifs.  Une fois qu'on a compris la structure des motifs et sur combien de fils il faut broder, on peut se mettre au travail.  J'ai réussi, grâce au cours de Broderie Ukrainienne de Mme Tineke Tinbergen.  En outre, mes efforts ne se sont pas avérés de la peine pour rien.  Je me sens comblée par le résultat.Just like for the most of us, Pinterest is an endless source of inspiration for me too.  After some searching for a model in Ukrainian Whitework I fell for this band.
It is a beautiful ensemble and that is why I took the trouble to analyse the pattern in great detail, to be able to embroider all the motifs.  Once you understand the structure of the motifs and you know on how many threads the embroidery is to be done, you can get started.  I succeeded, thanks to Mrs. Tineke Tinbergen's course in Ukrainian Embroidery.  Moreover, my efforts did not turn out to be a waste of time.  I am really very pleased with the result.Net zoals de meesten onder ons vind ik Pinterest een eindeloze bron van inspiratie.  Na wat zoekwerk naar een model in Oekraïens Witwerk ben ik gevallen voor deze band.
Het is een prachtig geheel en daarom heb ik dan ook de moeite genomen om het patroon haarfijn te ontleden, zodat ik in staat zou zijn alle motieven te borduren.  Zodra je de structuur van de motieven begrijpt en je weet over hoeveel draden er moet geborduurd worden, kan je aan de slag.  Dankzij de cursus Oekraïens Borduurwerk van Mevrouw Tineke Tinbergen is me dat gelukt.  Het blijkt bovendien geen moeite voor niets te zijn geweest.  Ik ben dan ook bijzonder tevreden met het resultaat.C'est une bande élégante, comprenant un motif principal en forme de losange au passé plat et aux étoiles de Madeire, entouré d'un bord fin au point de piqûre en diagonale, le tout bordé d'un cadre large avec un motif en forme de feuille.
L'ensemble est complété par une bordure composée de deux rangées au point carré avec entre les deux une rangée au 'point oka' ou 'verkhoploot'.  Ce point peut être brodé sur une ou plusieurs rangées, ainsi qu'en petites pyramides.  Dans tous les cas, le résultat présente un bord décoratif.It is an elegant band with a diamond-shaped main motif in satin stitch and Algerian eyes, surrounded by a fine frame in cable stitch, the whole embedded in a broad frame with a leaf-shaped motif.
The ensemble is finished with an edge made of two rows in square stitch with in between a row of 'oka stitches' or 'verkhoploot'.  This stitch can be embroidered in one or more rows, or even in small pyramids.  In any case, the result forms a decorative border.Het is een sierlijke band met een ruitvormig hoofdmotief in platsteek en nestelgaatjes, omgeven met een fijne boord in dubbele maassteek, het geheel omkaderd door een brede lijst met bladvormig motief.
Het ensemble is afgewerkt met een rand bestaande uit twee rijen in hokjessteek met tussenin een rij in 'oka steken' of 'verkhoploot'.  Deze steek kan in één of meerdere rijen worden geborduurd, en ook in kleine pyramides.  Het resultaat vormt hoe dan ook een decoratieve boord.De telles larges bandes en cette belle broderie blanche ukrainienne sont brodées, jusqu'au jour d'aujourd'hui', aussi bien sur les vêtements pour femmes que pour hommes.Even today those broad bands in that beautiful Ukrainian whitework are worked on both women's and men's clothing.Zelfs tot op de dag van vandaag worden dergelijke brede banden in dat prachtig Oekraïens witwerk op zowel vrouwen- als mannenkledij geborduurd.Bien que le modèle original fût présenté en deux couleurs, j'ai opté pour une version monochrome.  Il pourrait être fascinant de broder aussi la version bicolore et de combiner les deux.  Je le ferai... peut-être... un jour...  Quoique, dans ce cas aussi, ce furent surtout les recherches et la broderie elle-même qui m'ont donné le plus de plaisir.  Reste à savoir quelle destination je pourrais réserver à cette bande.Although the original model was designed for two colours, I chose a monochrome version.  It might be fascinating to embroider the two-coloured version too and then combine both.  I'll do it... one day... perhaps...  However, in this case too, the analysis and the embroidery itself gave me the most pleasure.  It remains to be seen what use I can find for this band.Hoewel het originele model in twee kleuren was voorzien heb ik gekozen voor een monochrome versie.  Het ware boeiend om ook de tweekleurige versie te borduren en beide te combineren.  Misschien doe ik dat wel eens... ooit...  Hoewel ook in dit geval het uitpluizen en het borduren zelf het leukste waren.  Wat ik met het resultaat ga aanvangen blijft trouwens nog een open vraag.Informations techniques :
- modèle conçu par Lidiya Bebeshko et trouvé sur Pinterest
- brodé sur du Murano blanc cassé 12 fils
- fil : Ritorto Fiorentino blanc Nos. 8 et 12
- dimensions : 42 x 15,5 cmTechnical information :
- pattern designed by Lidiya Bebeshko and found on Pinterest
- embroidered on 30 count Murano off-white
- thread: Ritorto Fiorentino white Nos 8 and 12
- dimensions : 42 x 15,5 cmTechnische gegevens :
- model ontworpen door Lidiya Bebeshko en gevonden op Pinterest
- geborduurd op 12 draads Murano gebroken wit
- garen : Ritorto Fiorentino wit nrs. 8 en 12
- afmetingen : 42 x 15,5 cm
jeudi 20 décembre 2018

Voeux - Wishes - Wensen - 2019
Cette fin d'année aussi se présente à moi comme l'occasion par excellence pour vous remercier de l'intérêt incessant et toujours grandissant que vous portez à mon blog et à ma page Facebook.
Avec cette clochette en Schwalm je vous adresse donc mes meilleurs voeux pour 2019.  Que cette année vous apporte, en plus d'une excellente santé et du bonheur, un plaisir intense dans la broderie et le tricot.

This year-end too gives me an outstanding opportunity to thank you for the unabated and always growing interest you carry to my blog and Facebook.
So, with this little bell in Schwalm I send you my best wishes for 2019.  May this year bring you, in addition to an excellent health and happiness, an intense pleasure in embroidery and knitting.

Ook dit jaareinde biedt zich aan als een uitstekende gelegenheid om jullie te bedanken voor de bestendige en nog altijd groeiende belangstelling voor mijn blog en Facebook.
Met dit klokje in Schwalm wil ik dan mijn beste wensen aanbieden voor 2019.  Moge dit jaar jullie, benevens een uitstekende gezondheid en geluk, intens borduur- en breiplezier brengen.


mercredi 5 décembre 2018

HARDANGER - Mamen


J'ai pas mal voyagé cette année.  Dans le train, je m'installe aussi confortablement que possible avec une broderie qui n'est pas trop compliquée, mais agréable à faire.  Alors, je reprends généralement le Hardanger, mon premier amour en broderie.
C'est ainsi que Magnolia et Recuerdo de antaño ont été réalisés, deux modèles de la talentueuse créatrice espagnole Mamen.I have traveled quite a lot this year.  On the train I settle down as comfortable as possible with an embroidery that is not too complicated, but still pleasant to do.  So, I usually choose Hardanger, my first love in embroidery.
That's the way Magnolia and Recuerdo de antaño have been realized, two models by the talented Spanish designer Mamen.Ik heb nogal wat afgereisd dit jaar.  Op de trein installeer ik me zo comfortabel mogelijk met een borduurwerk dat niet te gecompliceerd is, maar toch leuk om te doen.  Dan val ik meestal terug op Hardanger, mijn eerste borduurliefde.
Zo zijn Magnolia en Recuerdo de antaño ontstaan, twee modellen van de talentvolle Spaanse ontwerpster Mamen.

Magnolia


Exécution :
- brodé sur du Murano 12 fils blanc cassé
- DMC perlé blanc N° 8 et N° 12
- DMC perlé 415 N° 12
- Rayher perles rocaille 2,6 mm
- petit noeud nacré
- aiguille 28
- modèle : Mamen Carpacar

Magnolia est devenue une belle pochette pour laquelle je n'ai pas encore trouvé une destination, ce qui m'arrive assez souvent d'ailleurs.  Mais pas de souci, mon plus grand plaisir se trouve dans la réalisation.Execution :
- on 30 count Murano off-white
- DMC perlé white Nos 8 and 12
- DMC perlé 415 No 12
- Rayher pearls rocaille 2,6 mm
- small pearl button
- needle 28
- pattern : Mamen Carpacar

Magnolia has become a beautiful little pouch for which I don't really have a destination yet, as is often the case.  But don't worry, my greatest pleasure is in the making.Uitvoering :
- op 12 draads Murano gebroken wit
- DMC perlé wit nrs. 8 en 12
- DMC perlé 415 nr. 12
- Rayher paretjes rocaille 2,6 mm
- klein parelmoeren knoopje
- naald 28
- ontwerp : Mamen Carpacar

Magnolia is een prachtig etui geworden waarvoor ik, zoals me dat wel vaker overkomt, nog niet echt een bestemming heb.  Maar geen nood, mijn grootste genoegen zit hem in het maken.
Recuerdo de antaño


Exécution :
- sur du lin 12 fils
- Ritorto Fiorentino 388 N° 8 et N° 12
- Ritorto Fiorentino 926 N° 8 et N° 12
- Ritorto Fiorentino 1 N° 8 et N° 12
- aiguille 28
- modèle : Mamen Carpacar

J'ai exécuté l'un des côtés en 388 et blanc ; l'autre en 388, 926 et blanc, ce qui donne un aspect totalement différent.  Toutefois, je trouve que la couleur sombre convient moins pour les endroits ajourés de ce modèle.
Selon le modèle, le Recuerdo de antaño est une pochette à broder.  Cependant, en ne brodant que l'extérieur de l'étui j'en ai fait un sachet senteur.Execution :
- on 30 count linen
- Ritorto Fiorentino 388 Nos 8 and 12
- Ritorto Fiorentino 926 Nos 8 and 12
- Ritorto Fiorentino 1 Nos 8 and 12
- needle 28
- pattern : Mamen Carpacar

One side has been embroidered in 388 and white ; the other one in 388, 926 and white, which gives a totally different outlook.  Still, personally I find the dark colour less suitable for the open work of this model.
Actually, the Recuerdo de antaño is meant as an embroidery case.  But since I only made the outside of the design, it has become a lavender bag.
Uitvoering :
- op 12 draads linnen
- Ritorto Fiorentino 388 nrs. 8 en 12
- Ritorto Fiorentino 926 nrs. 8 en 12
- Ritorto Fiorentino 1 nrs. 8 en 12
- naald 28
- ontwerp : Mamen Carpacar

De ene zijde is uitgevoerd in 388 en wit ; de andere in 388, 926 en wit, wat een totaal verschillende aanblik biedt.  Toch vind ik persoonlijk de donkere kleur wat minder geschikt voor het openwerk van dit model.
Eigenlijk is de Recuerdo de antaño bedoeld als borduuretui.  Maar vermits ik enkel de buitenkant van het etui heb gemaakt, is het een geurzakje geworden.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...